Regulamin 6-tek piłkarskich Wyróżniony

Przypominamy najważniejsze kwestie regulaminowe w rundzie wiosennej.

Kwestie organizacyjne

Transfery tylko przy pierwszych kolejkach - druki u obserwatorów

1. Przekładanie spotkań odbywa się jedynie w przypadku, jeśli drużyna wyjeżdża na inne zawody. Zgłoszenie należy dostarczyć na piśmie co najmniej dwa tygodnie przed terminem spotkania - opłata 30zł.
2. W przypadku pauzy zawodnika (żółte lub czerwone kartki), w protokole meczowym wpisujemy przy nazwisku gracza "PAUZA". Żółte kartki - pauza po 3,6,9, itp.
3. Czerwona kartka - faul taktyczny - jeden mecz kary. Za niesportowe zachowanie i ostre faule zawodnik zostaje ukarany czerwoną kartką, a karę ustala zarząd ZTPNP.
4. Za kartki odpowiada kapitan drużyny
5. W przypadku, kiedy zawodnik, który powinien pauzować, a występuje w meczu zostaje przyznany walkower. W kolejnym spotkaniu zawodnik ten również musi pauuzować.
6. W przypadku kiedy drużyna nie stawiła się na meczu i przyznano walkowera pauzę zawodników zalicza się tylko tej drużynie, która stawiła się na mecz.
7. Obowiązuje obuwie - bezwzględnie tylko na nawierzchnie szutrowe - wszystkie boiska
8. Drużyna powinna posiadać jednolite stroje.
9. Wszelkie protesty należy składać do dnia następnego po meczu - opłata 70 złotych,
11. Walkowery - opłata 70 złotych płatne przed kolejnym meczem,
12. Wszelkie wpłaty należy bezwzględnie odnotowywać w sprawozdaniu meczowym. Osoba pobierająca opłatę winna złożyć swój podpis w sprawozdaniu.
13. Kapitanowie drużyn wypełniający sprawozdanie powinni podpisać się przed meczem i po, kiedy arbiter zakończy wypełniać protokół.
14. Dopisanie nowego zawodnika w zespole należy zaznaczyć w protokole napisem NOWY.
15. Po zakończonym meczu kapitanowie drużyn powinni dopilnować porządku na boisku.   
16. Jeśli drużyna potrzebuje rachunek za dokonaną wpłatę, to wpisowe należy wpłacić na rachunek:

17. Na boisku "Pod Hubą" pierwsze zespoły zakładają siatki na bramki, a ostatnie zdejmują - wymóg gospodarza obiektu.

18. Oldboje rozzgrywają mecze na boisku przy ul. Sulechowskiej!

Wpisowe za rundę wiosenna - 480zł (I liga), 450zł (II, III, IV liga) oldboje 400zł - należy przesyłać do dnia 15.09.2018r. na konto:

Zielonogórskie Towarzystwa Piłki Nożnej Pięcioosobowej
65-936 Zielona Góra, ul. S. Wyszyńskiego 161/6

BANK PEKAO S.A.
86-1240-6843-1111-0000-4988-8461

Płatność do 15.09.2018 r. Jest również możliwość uiszczenia opłaty startowej u obserwatora przed meczem.

 

I. Postanowienia ogólne

1.Zawody rozgrywane będą na podstawie przepisów gry w piłkę pięcioosobową oraz w oparciu o niniejszy regulamin.
2.Mecze odbędą się jedynie na boisku wyznaczonym przez Z.L.Sz.P. oraz zgodnie z terminarzem rozgrywek.
3.Zawodami kieruje Zarząd Zielonogórskiego Towarzystwa Piłki Nożnej Pięcioosobowej.

II. Uczestnictwo

1.W rozgrywkach uczestniczyć mogą zespoły reprezentujące organizacje, środowiska, zakłady pracy, szkoły, uczelnie, jednostki wojskowe i inne.
2.Każda drużyna ma prawo zgłosić dowolną ilość zawodników w całym sezonie.
-zezwala się na dopisanie zawodników w trakcie sezonu do ogólnego wykazu do trzeciej kolejki przed końcem sezonu.
-Obowiązuje najmłodszy rocznik 2001 - w oldbojach 1973. W każdym następnym sezonie podwyższa się rocznik uprawnionego do gry o 1 rok.
-w rozgrywkach mogą grać zawodnicy zgłoszeni w PZPN i OZPN,
-zawodnicy drużyny, która zrezygnuje lub zostanie wycofana z rozgrywek w trakcie rundy jesiennej mogą w rundzie wiosennej występować w innej drużynie,

III. Sposób przeprowadzania rozgrywek

1.Rozgrywki przeprowadzone będą w czterech klasach: I oraz II, III(w 2 grupach) i IV liga.
2.Mecz trwać będzie 2x30 minut z przerwą 5-cio minutową.
3.Rozgrywki prowadzone będą systemem "mecz i rewanż".
4.Punktacja: 3 pkt. -zwycięstwo, 1 pkt. -remis, 0 pkt. -porażka.
5.Końcowa kolejność drużyn w poszczególnych klasach ustalona zostanie w sposób następujący:
-o zajętym miejscu decyduje ilość zdobytych punktów,
-bilans bezpośrednich spotkań,
-różnica bramek,
-większa ilość strzelonych bramek,
-przy równej liczbie punktów 3 lub więcej drużyn decyduje mała tabela
6.Drużyna, która zajmie I miejsce w I lidze uzyska prawo do reprezentowania środowiska w rozgrywkach centralnych, a tym samym zdobywa tytuł: Mistrza Zielonogórskiej Ligi Szóstek Piłkarskich
-drużyna reprezentująca nasze środowisko ma prawo do świadczeń finansowych w zależności od kondycji finansowej naszego środowiska,
7.Zasady awansu i spadku ustala zarząd ZTPNP przed każdym sezonem rozgrywkowym w zależności od ilości nowo zgłoszonych drużyn, co będzie podane w komunikacie przed każdym nowym sezonem i potwierdzone na zebraniu ogólnym z kapitanami drużyn.
8.Ilość zmian zawodników w każdym spotkaniu jest nieograniczona, można je dokonywać powrotnie.
-na placu gry może przebywać 6 zawodników tej samej drużyny,
-spotkanie może być rozpoczęte tylko wówczas jeżeli drużyny są minimum w pięcioosobowym składzie i mecz w tym momencie należy rozpocząć w wyznaczonym czasie wg. terminarza,
-ustala się, że na boisku musi być w tym samym czasie co najmniej 4 zawodników tego samego zespołu (poza rozpoczęciem gry) nie wliczając kar minutowych,
-w przypadku gdy z różnych przyczyn na boisku w jednej drużynie pozostanie mniej niż 4 zawodników, sędzia winien przerwać mecz i go zakończyć, weryfikując jako walkower,
-w przypadku zweryfikowania meczu, jako walkower, ustalony zostaje wynik wyższy (czyli uzyskany na boisku więcej jak 3:0)

9.Kary dyscyplinarne:
-kartki z innych pozaligowych rozgrywek nie przechodzą do rozliczeń kartkowych w lidze
-kara dla zawodnika przechodzi na kolejną rundę i kolejny sezon
-trzy żółte kartki - absencja w jednym meczu
-czerwona kartka - absencja w jednym meczu
-żółta kartka - 5 zł
-czerwona kartka - 10 zł
-kartka musi być opłacona do najbliższego meczu, w przeciwnym razie zawodnik nie jest uprawniony do gry
-zawodnik ukarany drugą żółtą kartką jest równocześnie ukarany kartką czerwoną, ale na jego konto trafiają dwie żółte
-czerwona kartka eliminuje zawodnika z gry w danym meczu bezpowrotnie, ale po upływie 5 minut lub po stracie bramki drużyna ma prawo wprowadzić do gry innego zawodnika
-ukarany zawodnik może powrócić do gry jeżeli jego drużyna straci bramkę (wchodzi zawodnik z najmniejszym czasem kary)
-Jeżeli oba zespoły grają w osłabieniu i wpadnie bramka, to oba zespoły uzupełniają skład.
-Jeżeli zawodnik otrzymał w jednym meczu żółtą kartkę, a potem czerwoną za inne przewinienie to na konto zawodnika wpisuje się obie kartki
10.Udział zawodnika odsuniętego od gry traktuje się jako udział zawodnika nie uprawnionego, a mecz weryfikuje się jako wo.
-kara pieniężna - 50 złotych.
11.Odpowiedzialność za kontrolę kartek ponosi kapitan drużyny.
12.Zezwala się na transfery zawodników, ale tylko w przerwie między rundą jesienną a wiosenną (do zebrania organizacyjnego przed pierwszym meczem).Każda drużyna może pozyskać z innych maksymalnie 3 zawodników.
13.Transfer musi być zgłoszony pisemnie do Zarządu. Opłata za transfer jednego zawodnika wynosi 10 zł.

IV. Postanowienia końcowe:

1.Wpisowe od każdej drużyny ustala Zarząd na zebraniu ogólnym przed nowym sezonem.
2.Przed rozpoczęciem zawodów kapitanowie czytelnie wypełniają protokół zawodów i podpisem stwierdzaj ą prawidłowość danych.
3.W celu sprawdzenia tożsamości zawodnicy powinni posiadać przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem. Brak należy zgłosić sędziemu i w następnym dniu zgłosić się w sekretariacie ZTPNP z tym dokumentem. Niespełnienie wymogu - walkower.
4.Jeżeli z przyczyn niezależnych od obu drużyn spotkanie nie odbędzie się bądź zostanie przerwane przed upływem 45 minut gry - spotkanie zostanie powtórzone.
5.Za niestawienie się drużyny na mecz, drużyna zostanie ukarana za każdy walkower karą pieniężną w wysokości 70 zł.
6.Czas oczekiwania na rozpoczęcie meczu - 5 minut.
7.Protesty odnośnie przebiegu zawodów muszą być złożone pisemnie w terminie 1 dnia od daty meczu do Zarządu ZTPNP lub do obserwatora ZTPNP
8.Każdy zespół jest odpowiedzialny za swoich zawodników, przedstawicieli i opiekunów.
9.Uczestnicy rozgrywek nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
10.Wszelka działalność drużyny lub jej przedstawicieli mająca związek z rozgrywkami, a sprzeczna z etyką sportową rzucająca cień na dobre imię sportu może stanowić podstawę do podjęcia drastycznych kroków wobec winnych, aż do wykluczenia drużyny.
11.Każdy zespół zobowiązany jest do wystąpienia w zawodach w jednolitych koszulkach, i obuwiu sportowym miękkim (dop. są tzw.lanki), w innym przypadku zespół nie zostanie dopuszczony do zawodów. Szczególne ustalenia potwierdzane są na zebraniu ogólnym kapitanów drużyn.
12.Osobami upoważnionymi do sprawdzania tożsamości zawodników są:
-sędzia prowadzący zawody,
-przedstawiciel Zarządu ZTPNP,
-kapitanowie drużyn.
13.Nieuregulowanie zobowiązań finansowych za przekroczenia regulaminowe w odstępstwie czasu między ostatnim meczem a następnym spowoduje niedopuszczenie do kolejnego ligowego spotkania.
14.Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu posiada tylko i wyłącznie Zarząd ZTPNP na mocy upoważnienia kapitanów drużyn z dnia 1993.06.13.
15.Obowiązkiem organizatora rozgrywek jest dostarczenie piłki nadającej się do gry celem odbycia meczu.
16.W rozgrywkach będzie prowadzona klasyfikacja na najlepszego strzelca bramek.
17.Jeżeli w trakcie rozgrywek drużyna zostanie wycofana lub sama się wycofa to:
-pozostałe do rozegrania mecze z udziałem tej drużyny zweryfikowane zostaną jako walkower 3:0 na korzyść jej przeciwników,
-jeżeli drużyna wycofa się w trakcie rozgrywek rundy jesiennej wszystkie dotychczas rozegrane mecze oraz następne zostają anulowane,
-jeżeli drużyna nie przystąpi do rundy wiosennej, jej wyniki z rundy jesiennej są utrzymane,
18.Przełożenie meczu powinno być zgłoszone pisemnie do Zarządu ZTPNP na 7 dni przed terminem wyznaczonym kalendarzem rozgrywek. Dotyczy to tylko udziału w rozgrywkach krajowych i zagranicznych.
19.Ostatnie dwie kolejki spotkań powinny być rozegrane zgodnie z terminarzem (dotyczy rundy rewanżowej)
20.Jeżeli drużyna zostanie ukarana trzema walkowerami, to przy następnym zostaje wycofana z rozgrywek.
21.Za każdy przyznany walkower należy wpłacić karę 70 złotych do kasy ZTPNP wg. regulaminu (rozdz. IV poz. 13).
22.Jeżeli nie ma na meczu sędziego ZTPNP, drużyny zobowiązane są do rozegrania meczu i wytypowania sędziego w drodze porozumienia (wskazane jest porozumienie telefoniczne z członkiem zarządu ZTPNP).
23.Jeżeli przepisy szczegółowe ZTPNP nie obejmują wszystkich spraw rozgrywkowych, obowiązują przepisy PZPN.

V. Najważniejsze przepisy gry w piłkę nożną sześcioosobową

1.Bramkarz nie może być w posiadaniu piłki dłużej niż 4 sekundy (również poza polem karnym).
2.Piłka zagrana ręką przez bramkarza musi opuścić pole karne, jeżeli wcześniej był aut bramkowy, po nieprawidłowym wprowadzeniu piłki do gry sędzia nakazuje powtórzenie zagrania.
3.Bramkarz nie może łapać, dotykać ręką piłki podanej przez swojego zawodnika nogą poniżej kolana.
4.Bramkarz nie ma prawa dotknąć wprowadzonej do gry przez siebie piłki jeżeli nie przekroczy ona linii środkowej lub nie dotknie jej zawodnik drużyny przeciwnej.
5.Bramkarz nie może łapać piłki po podaniu z autu.
6.Czas rozgrywania piłki przy wykonywaniu rzutu z wolnego, rogu, autu oraz rzutu bramkowego wynosi 4 sekundy.
7.Zakaz gry wślizgami. (nie dotyczy bramkarza w polu karnym)
8.Zawodnik po otrzymaniu czerwonej kartki opuszcza boisko, drużyna osłabiona jest przez 5 minut, jeżeli w tym czasie osłabiona drużyna straci bramkę może wejść następny zawodnik uzupełniający skład.
9.Każde przewinienie pośrednie w polu karnym wykonuje się z linii pola karnego.
10.Rzut karny wykonuje się z 6 metrów.
11.Odległość zawodnika drużyny przeciwnej od piłki przy wykonywaniu rzutów wolnych i innych wynosi 5 metrów.
12.Każde ewidentne zagranie bramkarza ręką poza polem karnym jest karane czerwoną kartką (faul taktyczny - jeden mecz kary).
13.Ewidentne obronienie bramki przez zawodnika z pola ręką jest karane czerwoną kartką i rzutem karnym.(faul taktyczny 1 mecz).
14.Zawody będą prowadzone wg. przepisów piłki nożnej PZPN z wyjątkiem niektórych wymienionych wyżej punktów.

Sportowa Zgora to nowa jakość informacji. Relacjonujemy, nagrywamy i fotografujemy najciekawsze wydarzenia lokalnego sportu. Dopisz się do newslettera, aby być z nami na bieżąco. Jesteśmy też na Facebooku.

Ostatnio dodane